How to order at restaurant in Japanese | lesson on YouTube #127

📺YouTube📺

👆チャンネル登録お願いします。
Please subscribe to my channel.
************************************************************

いらっしゃいませ。
Irassyai mase.
(May I help you?)

いらっしゃいませ。
Irassyai mase.
— May I help you?

何名様ですか?
Nan mee sama desu ka?
(How many people?)

何名様ですか?
Nan mee sama desu ka?
— How many people?

○○名です。
○○ mee desu.
(○○ of us.)

1名です。
Ichi mee desu.
— One.

2名です。
Ni-mee desu.
— Two of us.

3名です。
San-mee desu.
— Three of us.

こちらへどうぞ。
Kochira e doozo.
(This way, please.)

こちらへどうぞ。
Kochira e doozo.
— This way, please.

ご注文はお決まりですか?
Go-chuumon wa okimari desu ka?
(Are you ready to order?)

ご注文はお決まりですか?
Go-chuumon wa okimari desu ka?
— Are you ready to order?

おすすめは何ですか?
Osusume wa nan desu ka?
(What do you recommend?)

おすすめは何ですか?
Osusume wa nan desu ka?
— What do you recommend?

おすすめは○○です。
Osusume wa ○○ desu.
(We recommend ○○.)

おすすめは日替わり定食です。
Osusume wa higawari teeshoku desu.
— We recommend the daily set meal.

それにします。
Sore ni shi masu.
— I’ll try that.

同じものをお願いします。
Onaji mono o onegai shi masu.
(The same for me, please.)

同じものをお願いします。
Onaji mono o onegai shi masu.
— The same for me, please.

他にご注文はありますか?
Hoka ni go-chuumon wa ari masu ka?
(Anything else?)

他にご注文はありますか?
Hoka ni go-chuumon wa ari masu ka?
— Anything else?

サラダもお願いします。
Sarada mo onegai shi masu.
— I would also like a salad.

お飲み物はいかがですか?
O-nomimono wa ikaga desu ka?
(Would you like something to drink?)

お飲み物はいかがですか?
Onomimono wa ikaga desu ka?
— Would you like something to drink?

○○をお願いします。
○○ o onegai shi masu.
(I’ll have ○○.)

オレンジジュースをお願いします。
Orenji jyuusu o onegai shimasu.
— I’ll have an orenge juice.

コーヒーをお願いします。
Koohii o onegai shi masu.
— I’ll have a cup of coffee.

ご注文の確認をさせていただきます。
Gochuumon no kakunin o sasete itadaki masu.
— Let me confirm your order.

ご注文の確認をさせていただきます。
Gochuumon no kakunin o sasete itadaki masu.
— Let me confirm your order.

日替わり定食をお二つ。
Higawari teeshoku o ofutatsu.
— Two daily set meal.

サラダをお一つ。
Sarada o ohitotsu.
— One salad.

オレンジジュースをお一つ。
Orenji jyuusu o ohitotsu.
— One orenge juice.

コーヒーをお一つ。
Koohii o ohitotsu.
— One coffee.

ご注文は以上でよろしいですか?
Gochuumon wa ijyoo de yoroshii desu ka?
(Will that be all?)

ご注文は以上でよろしいですか?
Gochuumon wa ijyoo de yoroshii desu ka?
— Will that be all?

メニューをお下げします。
Menyuu o osage shi masu.
— I’ll take your menus.

◆other expression◆
メニューをお下げしてもよろしいでしょうか。
Menyuu o osage shitemo yoroshii desyoo ka.
— May I take your menus?
すみません。
Sumimasen.
(Excuse me.)

すみません。
Sumimasen.
— Excuse me.

注文した料理がまだきません。
Chuumon shita ryoori ga mada kimasen.
(Our order hasn’t come yet.)

注文した料理がまだきません。
Chuumon shita ryoori ga mada ki masen.
— Our order hasn’t come yet.

申し訳ありません。
Mooshi wake ari masen.
— I’m very sorry.

すぐお持ちします。
Sugu omochi shi masu.
(Coming right up.)

すぐお持ちします。
Sugu omochi shi masu.
— Coming right up.

お待たせしました。
Omatase shi mashita.
(Thank you for waiting.)

お待たせしました。
Omatase shi mashita.
— Thank you for waiting.

注文したものと違います。
Chuumon shita mono to chigai masu.
(This is not what I ordered.)

注文したものと違います。
Chuumon shita mono to chigai masu.
— This is not what I ordered.

◆other expression◆
これは注文していません。

Kore wa chuumon shite imasen.
— I didn’t order this.

申し訳ありません。
Mooshi wake ari masen.
— I’m very sorry.

すぐお持ちします。
Sugu omochi shi masu.
— Coming right up.

◆other expression◆
ご注文の料理をすぐにお持ちします。
Gochuumon no ryoori o sugu ni omochi shi masu.
— I will bring your order right away.
大変長らくお待たせしました。
Taihen nagaraku omatase shi mashita.
(Sorry for keeping you waiting for such a long time.)

大変長らくお待たせいたしました。
Taihen nagaraku omatase itashi mashita.
— Sorry for keeping you waiting for such a long time.

ごゆっくりどうぞ。
Go yukkuri doozo.
(Take your time.)

ごゆっくりどうぞ。
Goyukkuri doozo.
— Take your time.

◆other expression◆
お食事をお楽しみください。
O syokuji o otanoshimi kudasai.
— Enjoy your meal.

すみません。
Sumimasen.
— Excuse me.

○○をいただけますか?
○○ o itadake masu ka?
(May I have ○○, please?)

取り皿をいただけますか?
Tori zara o itadake masu ka?
— May I have some plates, please?

フォークをいただけますか?
Fooku o itadake masu ka?
— May I have a fork, please?

スプーンをいただけますか?
Supuun o itadake masu ka?
— May I have a fork, please?

メニューをいただけますか?
Menyuu o itadake masu ka?
— May I have a menu, please?

かしこまりました。
Kashikomari mashita.
(Certainly.)

かしこまりました。
Kashikomari mashita.
— Certainly.

お食事はいかがでしたか?
Oshokuji wa ikaga deshita ka?
(How was your meal?)

お食事はいかがでしたか?
Oshokuji wa ikaga deshita ka?
— How was your meal?

おいしかったです。
Oishi katta desu.
(That was delicious.)

おいしかったです。
Oishi katta desu.
— That was delicious.

お会計をお願いします。
Okaikee o onegai shi masu.
(Check, please?)

お会計をお願いします。
Okaikee o onegai shi masu.
— Check, please?

◆other expression◆
お会計をしてもらえますか?

Okaikee o shite morae masu ka?
— Can we have the check, please?
○○円になります。
○○ en ni nari masu.
(That’ll be ○○ yen.)

二千五百円になります。
Ni-sen go-hyaku en ni nari masu.
— That’ll be 2,500 yen.

クレジットカードは使えますか?
Kurejitto kaado wa tsukae masu ka?
(Can I use a credit card?)

クレジットカードは使えますか?
Kurejitto kaado wa tsukae masu ka?
— Can I use a credit card?

◆additional expression◆
現金で支払います。
Genkin de shiharai masu.
— I’ll pay in cash.

申し訳ありません。
Mooshi wake ari masen.
— We are very sorry.

現金のみとなります。
Genkin nomi to nari masu.
(We only accept cash.)

現金のみとなります。
Genkin nomi to nari masu.
— We only accept cash.

◆additional expression◆
お支払い方法はいかがなさいますか?
Oshiharai hoohoo wa ikaga nasai masu ka?
— How would you like to pay?
ご来店ありがとうございました。
Goraiten arigatoo gozaimashita.
(Thank you for coming to our restaurant.)

ご来店ありがとうございました。
Goraiten arigatoo gozaimashita.
— Thank you for coming to our restaurant.